Za pośrednictwem strony www.anetawierzbicka.pl możliwe jest zamówienie dostarczenia treści cyfrowych
opisanych na stronie w zamian za zapis do newslettera. Szczegóły opisane są w poniższym regulaminie.
§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Aneta Wierzbicka, ul. Krakowska 13/12, 61-889 Poznań NIP 927 174 87 26, E-mail:
  kontakt@anetawierzbicka.pl, Numer telefonu: 602703678,
 2. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie służący do zamówienia Materiałów,
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem;
 4. Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę
  subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie,
 5. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach
  Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu,
 6. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również
  Użytkownikiem,
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.anetawierzbicka.pl,
 8. Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o
  dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.
  § 2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów
 9. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści
  cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale
  dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 10. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów,
  płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z
  Administratorem.
 11. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania
  Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link
  potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą
  wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 12. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera
  oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest
  możliwe anonimowo.
 13. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.
 14. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości
  zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.
  § 3 Własność intelektualna
 15. Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 16. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.
 17. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z
  Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować
  odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie
  lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.
  § 4 Wymogi techniczne
 18. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie
  szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.
  Wystarczające są:
  dostęp do Internetu,
  standardowy, aktualny system operacyjny,
  standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 19. Do korzystania z Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne
  oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF,
  MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów
  technicznych, informacja taka prezentowana jest na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający
  podjąć mu decyzję w zakresie zamówienia Materiałów.
  § 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje
 20. Konsument oraz POCK może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w
  terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna
  informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania
  Newslettera.
 21. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od
  umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w
  treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 22. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż
  Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność
  Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 23. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 24. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową
  ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 25. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich
  dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z
  umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 26. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument oraz POCK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z
  umową.
 27. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
  umowy, gdy:
  doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
  brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić
  Materiały do zgodności z umową,
  brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez
  uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,
  oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do
  zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK.
 28. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub POCK może złożyć reklamację za pośrednictwem
  poczty elektronicznej.
 29. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 30. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie
  obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie ma na celu wprowadzania
  jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz stanowi jedynie uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia
  Konsumentowi lub POCK rozeznania się w tych zasadach. Administrator zachęca jednocześnie Konsumenta lub
  POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.
  § 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń
 31. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami
  na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 32. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu
  wynikłego z zawartej umowy,
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej,
  do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 33. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 34. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
  wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
  § 7 Dane osobowe i pliki cookies
 35. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 36. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie
  treści cyfrowych.
 37. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści
  cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 38. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby
  archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi
  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane
  te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 39. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail,
  analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji
  wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które
  mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić
  się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez
  siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.
 40. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika
  przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony,
  ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania,
  że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając
  zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony
  interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte
  po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego
  Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem
  prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
 41. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy
  odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co
  stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
  marketingu własnych produktów lub usług.
 42. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające
  związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 43. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do
  żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego ds. danych osobowych.
 44. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i
  plików cookies dostępnej pod adresem https://anetawierzbicka.pl/polityka-prywatnosci/.
  § 8 Postanowienia końcowe
 45. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów,
  z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.
 46. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów
  zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania
  umowy.
 47. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na
  miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie
  znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na
  zasadach ogólnych.
 48. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 2022-12-31.
 49. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej
  Regulaminu.